Impfbus / Bus de vaccination

LU

Impfen ass wichteg! D’Gemeng Schëffleng ënnerstëtzt d’Impfkampagne vun der Regierung a mécht nach eemol en Appell un all Awunner fir solidaresch an en Deel vun der Léisung ze sinn. An deem Sënn informéiert de Schäfferot Iech, datt all Schëfflenger gratis vum „Ruffbus“ profitéiere kann fir sech an den Impfzenter op Esch/Belval féieren ze loossen.

All Infoe fannt Dir op dësem Flyer

 

FR

Le vaccin est important ! La Commune de Schifflange soutient la campagne de vaccination du Gouvernement et fait un appel à ses citoyens afin de contribuer à la solution. Dans cet esprit, le Collège échevinal vous informe que vous pouvez à nouveau profiter du service « Ruffbus » pour vos trajets vers le centre de vaccination à Esch/Belval.

Vous trouvez toutes les infos sur ce dépliant