Lëtzebuergeschcours / Cours de luxembourgeois

LU
Eng nei Sprooch léieren ass ëmmer erëm eng Beräicherung egal a wéi engem Alter. D’Schëfflenger Gemeng bitt och dëst Joer nees hir traditionell lëtzebuergesch Sproochecoursen un.

Mat knapps iwwert 100 ënnerschiddlechen Natiounen, déi zu Schëffleng wunnen, héiert ee vill verschidde Sproochen doruechter an de Stroossen. Mam Gesetz vun 1984 gouf Lëtzebuergesch als Nationalsprooch an, nieft dem Däitschen a Franséischen, als eng vun den dräi administrative Sproochen hei am Land deklaréiert.

Wëllt Dir Lëtzebuergesch vu Grond op léieren oder Är Sproochkenntnisser just opfrëschen? Da mellt Iech elo un!

D’Course gi vum 26. Februar bis de 16. Juli ugebueden a fannen all Samsden vun 09.00 bis 11.00 Auer an der Albert Wingert Schoul statt.

 

FR
L’apprentissage d’une nouvelle langue est une source d’enrichissement personnel à tous les âges. La Commune de Schifflange vous propose cette année encore des cours de langue en luxembourgeois.

Avec plus de 100 nations différentes qui vivent à Schifflange, il est courant d’entendre de nombreuses langues parlées dans les rues. La loi de 1984 déclare le luxembourgeois comme langue nationale et une des trois langues administratives du pays à côté de l’allemand et du français.

Souhaitez-vous apprendre le luxembourgeois à partir de zéro ou simplement rafraîchir vos compétences linguistiques ? Alors inscrivez-vous dès maintenant.

Les cours auront lieu tous les samedis de 09.00 à 11.00 heures à partir du 26 février jusqu’au 16 juillet à l’école Albert Wingert.